Mapa strony Polityka prywatno?ci Strona g?ówna
Fobaro Sp. z o.o. S.K.A
ul. Robocza 40
61-517 Pozna?
Tel.: +48 061 89 66 600
Fax: +48 061 89 66 601 info@extrem.com.pl

   


Program PLATO Polska 2001/2002

PLATO Polska to projekt maj?cy na celu wsparcie 200 polskich ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw z województw Wielkopolski i Lubuskiego.
Firma Extrem wzi??a udzia? w specjalnym programie obejmuj?cym roczne szkolenie oraz wsparcie merytoryczne polskich i flamandzkich opiekunów. Plato Polska korzysta z wiedzy belgijskiej. W Belgii koncepcja ta okazuje si? by? bardzo skuteczna.
 
Projekt treningu oraz tzw. Strategiczny Plan dla prowincji KEMPEN jest teraz w pe?ni wspierany przez rz?d Flandrii, który ostrzega w nim niezb?dne narz?dzie rozwoju gospodarczego.

Koncepcja Plato zosta?a z sukcesem wdro?ona w takich krajach jak Holandia, Irlandia, Dania, S?owenia a tak?e wschodnie landy Niemiec. Program PLATO jest realizowany przy wsparciu Rz?du Wspólnoty Flamandzkiej (Flemish Community, Administration of Economy). Swojego poparcia udzieli?y programowi w?adze lokalne: Wojewoda Wielkopolski, Marsza?ek Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Lubuski, Marsza?ek Województwa Lubuskiego oraz w?adze wielu gmin.

W fazie fina?owej projektu rozpisano konkurs dla 140 uczestników na napisanie planu marketingowego, za który otrzymali?my pierwsz? nagrod? Panteon Polskiej Ekologii.

W 2003 roku za osi?gni?cia w dziedzinie ochrony ?rodowiska Ministerstwo Ochrony ?rodowiska uhonorowa?o nasz? Firm? presti?ow? nagrod? Panteon Polskiej Ekologii.

 
X extrem